StatHOFSchool

          ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 3 ถึง 9 มกราคม 2562  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Summary

SKA2

YLA2

PTN2

NRW2

STN3