crop

          สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม "กระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teacher ชายแดนใต้ Information and Communication Technology Project To develop teaching. One Generation Southern Teachers Networking Process" เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาห้องเรียนยุคดิจิทัลได้จริง รวมถึงกระตุ้นและพัฒนาให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานในการเปิดการอบรมดังกล่าว

          การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ ประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสังกัด สพฐ. สอศ. สช. และโรงเรียนเทศบาล ในพิื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 120 คน โดยจัดอบรม ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา